Attester

Helseattester kreves i mange yrker og funksjoner. Ved undersøkelse for utstedelse av helseattest er det en fordel om den gamle attesten medbringes.

Vitalisklinikken kan utstede alle typer helsesertifikater som;

  • Helseattest for luftfartssertifikater (flyattester)
  • Helseattest for yrkesdykkere (dykkerattest)
  • Helseattest for arbeid offshore (offshoreattest)
  • Helseattest for sjømenn (sjøattest)
  • Helseattest for fritidskipper og fiskeskipper
  • Helseattest for loser (losattest)
  • Helseattest for motorsport, fritidsdykker, kampsport m.fl
  • Helseattest for førerkort

 

FLYGERE/KABINPERSONELL

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/medisinske-krav/

Vitalisklinikken er et av få senter i Nord Norge som kan utstede helseattest for flygere, kabinpersonell, bakkepersonell og flygeledere. Vi har to sakkyndige flyleger.

Det er viktig at man er tidlig ute med å bestille time. Det anbefales fersk synsattest fra optiker før time.

Ta med forrige helseattest hvis du skal fornye attest og ikke har vært hos oss tidligere.

 

DYKKERE/(RØYKDYKKERE)

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/helseerklaring-for-arbeidsdykking/

Vitalisklinikken er også et av få senter i Nord Norge som kan sertifisere yrkesdykkere for arbeid offshore. I tillegg utstedes et stort antall yrkesdykkerattester for lokale dykkerfirma. Vi har to dykkerleger hos oss.

(..Vi kan også utstede attest for røykdykkere, men den fysiske testen må da være gjort på forhånd og godkjent. Kan utelate dette siste avsnittet da det ikke er helt avklart med AT)

 

OFFSHOREARBEIDERE

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-20-1780

Fra 1.januar 2014 er det kun særskilt offentlig oppnevnte leger som kan utstede helseattest for arbeid offshore. Vitalisklinikken har tre sakkyndige leger oppnevnt av helsedirektoratet som kan utstede offshoreattest.

 

SJØMENN OG LOSER

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-05-805

Legene ved Vitalisklinikken kan også utstede helseattester for sjøfolk, ansatte i lostjenesten og fritidskippere (D5L/D5LA).

Fra november 2013 ble sjøattester registrert digitalt hos sjøfartsdirektoratet, og vi var først ute i vår region med denne tjenesten.

 

ANDRE ATTESTER

Innenfor en rekke fritidsaktiviteter kreves, av sikkerhetsmessige hensyn, en lege- undersøkelse og helseattest. Legene ved Vitalisklinikken også god kompetanse på slike vurderinger.  Dette kan være attester for sportsdykkere, fallskjermhoppere, kampsport og ulike førerkortattester, bilcross mfl.

 

FØRERKORT

Lette førerkortklasser: moped (AM/M), personbil (B, B96, BE), motorsykkel (A1, A2, A), snøscooter (S) og traktor (T).

Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år. Hvis du gjorde dette, og førerkortet ditt utløper før du fyller 80 år, er det gyldigheten på helse-attesten som avgjør hvordan du fornyer førerkortet. Ønsker du fortsatt å kjøre etter du har fylt 80 år, må du til legen for å få en helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil tre år, alt etter din helsetilstand.

Førere som har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, skal fra 1. januar 2023 ha maksimalt fem års gyldighet på førerkort i lette klasser. De som ikke allerede har et førerkort med tidsbegrensning på inntil fem år, må få ny helseattest og fornye førerkortet, før de kan kjøre.

Tunge førerkortklasser: lastebil (C, CE, C1, C1E), buss (D, DE) og minibuss (D1, D1E)

Du må vanligvis fornye førerkort for tunge klasser hvert femte år. Hvis du har fylt 66 år, og i noen andre tilfeller, må du fornye førerkortet oftere (inntil hvert 3. år for diabetikere)

Husk at du uansett må oppsøke lege hvis du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort. Du skal ikke kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte.

Legen har plikt til å melde fra til statsforvalteren hvis du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.

 

Se ellers: https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/fornye-forerkort/