Helseovervåking

Vi tilbyr målrettet helseovervåking for alle ansatte som kommer inn under regelverket om lovpålagt helseovervåkning i arbeidslivet, og de faglig anbefalte ut fra en vurdering av eksponering. Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning.

Les mer om krav til helseovervåking her;

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for blant annet:

  • farlige kjemikalier
  • støv med asbestfiber
  • biologiske faktorer
  • støy eller mekaniske vibrasjoner
  • ioniserende stråling
  • kunstig optisk stråling
  • elektromagnetisk felt
  • arbeid under vann eller økt omgivende trykk
  • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid
  • nattarbeid

Egnet helseundersøkelse skal utføres av, eller under kontroll av kompetent lege

Dersom du har spørsmål om helseovervåking ta kontakt med oss på vitalis-bht@vitalisklinikken.no eller på tlf 77030005